Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úrad vlády SR

Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti komunitného života
Účel vyzvania Podpora aktivít zameraných na rozvoj komunitného života po pandémii

Vyhlasovateľ Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“)
Dátum zverejnenia vyzvania 11.04.2022
Termín uzávierky 23.05.2022
Adresa na predkladanie žiadostí
Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný https://formulare.vlada.gov.sk/zop-komunitny-zivot11042022/
Legislatívny rámec
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné.

Oprávnení žiadatelia
a) obec,
b) vyšší územný celok,
c) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej
zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto
organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom
zriaďovateľa
d) občianske združenie,
e) nadácia,
f) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou
osobou,
g) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné
služby,
h) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
i) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť právnická
osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti,
j) právnická osoba zriadená osobitným zákonom; takejto
právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na
ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky
z verejného rozpočtu,
k) výchovno-vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa osobitného
predpisu.
Základný cieľ aktivity
Život po pandémii sa síce pomalým krokom, ale predsa dostáva do starých koľají. S uvoľňovaním opatrení sa ľudia postupne začínajú opäť stretávať, vyhľadávajú spoločnosť a majú záujem tráviť čas so svojimi priateľmi a známymi. Základným cieľom tejto aktivity v rámci vyzvania je uľahčiť
a sprístupniť občanom spoločenský život a podporiť rozvoj komunitného života.
Oprávnené aktivity
V zmysle tohto vyzvania sa podporujú žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu najmä spoločenských a športových aktivít na podporu komunitného života.
2
Disponibilný objem zdrojov 300 000 EUR
Výška dotácie Minimálna výška požadovanej a poskytnutej dotácie: 500 EUR
Maximálna výška požadovanej a poskytnutej dotácie: 10 000 EUR

Postup

1. Žiadateľ vyplní elektronický formulár na stránke úradu vlády.
2. Úrad vlády žiadosť zaregistruje, formálne skontroluje, v prípade
potreby vyzve žiadateľa na doplnenie.
3. Úrad vlády predloží úplné žiadosti na rokovanie komisie.
4. Komisia odporučí alebo neodporučí žiadosť podporiť a navrhne výšku dotácie.
5. Predsedá vlády Slovenskej republiky vydá rozhodnutie o schválení dotácie.
6. Úrad vlády informuje žiadateľa o schválení, resp. neschválení žiadosti.
7. Úspešných žiadateľov vyzve na doplnenie dokumentov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky.
8. So žiadateľmi, ktorí spĺňajú zákonné podmienky úrad vlády uzatvorí zmluvu a vyplatí dotáciu.
9. Prijímateľ dotácie zrealizuje projekt (v prípade, že sa na neho vzťahuje zákon o verejnom obstarávaní je povinný postupovať v zmysle zákona).
10. Vyúčtuje zrealizovaný projekt podľa podmienok uvedených v zmluve.


Všetky ďalšie dôležité informácie sú dostupné v dokumente Všeobecné podmienky k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky a poskytnutiu dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky.